உங்கள் தேவதையின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் நட்சத்திரங்கள்

 கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் கூட்டம்

கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் கூட்டம் [ஸ்டெல்லேரியம்]

விண்மீன் கேன்ஸ் வெனாட்டிசி, வேட்டை நாய்கள்

1687 ஆம் ஆண்டில் ஜோஹன்னஸ் ஹெவெலியஸால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய வடக்கு விண்மீன் ஆகும். கேன்ஸ் வெனாட்டிசி என்பது லத்தீன் மொழியில் 'வேட்டை நாய்கள்'. மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அவை நாய்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன விண்மீன் Boötes கால்நடை வளர்ப்பவர். டோலமி கேன்ஸ் வெனாட்டிசியின் நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது உர்சா மேஜர் . கேன்ஸ் வெனாட்டிசி வடக்கு மற்றும் மேற்கில் உர்சா மேஜரால் எல்லையாக உள்ளது. பெரனிசஸ் சாப்பிடுங்கள் தெற்கிலும், கிழக்கே பூட்ஸ்.

சமீபத்தில் சேர்க்கப்பட்ட விண்மீன் கூட்டமாக இருப்பதால், நட்சத்திரங்களின் பெயரிடுதல் மிகவும் குழப்பமாகிவிட்டது, ஆஸ்டெரியன் நட்சத்திரம் இல்லாத வேட்டை நாய்களைக் குறிப்பிடுகிறது. தெற்கு வேட்டை நாய் சாரா என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் கொண்டுள்ளது சார்லஸின் இதயம் மற்றும் β ஆஸ்டிரியன் . சாரா என்பது மகிழ்ச்சி அல்லது அன்பைக் குறிக்கும் கிரேக்க மொழியாகும், மேலும் 'தனது எஜமானரின் இதயத்திற்கு அன்பானவர்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். வடக்கு ஹவுண்ட் ஆஸ்டெரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் கொண்டுள்ளது M51 கலப்பு . Asterion என்றால் நட்சத்திரம்.

கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் நட்சத்திரங்கள்

2000

17♍42
24 ♍ 34
25♍08

#

பி

M51

நிலையான நட்சத்திரம்

ஆஸ்டெரியன்
சார்லஸின் இதயம்
கோபுலா

உருண்டை

1°30′
1°00′
1°00′

கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் ஜோதிடம்

இந்த விண்மீன் கூட்டம் வேட்டையாடுவதையும், ஊடுருவும் மனதையும் தருகிறது, இதன் கீழ் பிறந்தவர்களை உண்மையுள்ளவர்களாகவும், ஆர்வமுள்ளவர்களாகவும், புத்திசாலிகளாகவும், ஊகங்களை விரும்புபவர்களாகவும் ஆக்குகிறது. [1]

 கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் ஜோதிடம்

கேன்ஸ் வெனாட்டிசி விண்மீன் கூட்டம் [யுரேனியாவின் கண்ணாடி]

குறிப்புகள்

  1. ஜோதிடத்தில் நிலையான நட்சத்திரங்கள் மற்றும் விண்மீன்கள், விவியன் ஈ. ராப்சன், 1923, ப.34.