உங்கள் தேவதையின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

புதன் இணைந்த சூரியப் போக்குவரத்து

 புதன் இணைந்த சூரியப் போக்குவரத்து புதன் இணைந்த சூரியனின் போக்குவரத்து மன விழிப்புணர்வு, விரைவான சிந்தனை மற்றும் மக்களுடன் அதிக தொடர்பு மற்றும் தகவல்தொடர்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுவருகிறது. இந்த ஊடாடல்கள், நேரில் அரட்டையடித்தல் மற்றும் நகரத்தைச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் மோதுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் உங்கள் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த ஆர்வமாக உள்ளீர்கள்.

சந்திப்புகள், காபி சாப்பிடுவது, நண்பர்களைப் பார்ப்பது போன்றவற்றுக்கு நல்ல நேரம். நீங்கள் தெளிவாகச் சிந்தித்துப் பேசுகிறீர்கள், உங்கள் எண்ணங்களையும் யோசனைகளையும் நேரடியான பாணியில் எளிதாக விளக்க முடியும். தகவல்தொடர்பு, அரட்டையடித்தல், படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் போன்றவற்றின் அதிகரிப்பு இணையம் மூலமாகவும் நிகழலாம்.